Privatlivspolitik

Min klinik “psykolog v/ Jens Morgenstjerne” indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig. Dette i det omfang det er relevant for netop dig. Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger, herunder epikrise fra og til din læge. Jeg bruger dine personoplysninger til; behandling, udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv, samt til kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse. Desuden anvender jeg dine personoplysninger om dig til afregningsformål.

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne er, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret). I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre. Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber og kommuner.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til din journal. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til at overføre data, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser eller tilføjelser. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Jeg overholder mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder, Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning; Dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer; undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder; håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre; håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder; håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter; statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Dine personoplysninger behandles og opbevares af min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er: ClinicCare Gothersgade 12, 1123 København.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig. 

Psykolog v/ Jens Morgenstjerne

Rådhusstræde 7, 1TH

8900 Randers